Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 
Algemene Voorwaarden Houten Deuren Nederland
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Houten Deuren Nederland, Houten Garagedeuren Nederland, Houten Tuindeuren Nederland, HDNhout (hierna “Houten Deuren Nederland”) gevestigd in Hengelo Overijssel en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Houten Deuren Nederland en consument of rechtspersoon (hierna “de gebruiker”). Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de gebruiker beschikbaar gesteld. In elke verkoopofferte wordt gewezen op deze algemene voorwaarden en dat deze bij de ondernemer zijn in te zien en ook op verzoek van de gebruiker zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.      De activiteiten van Houten Deuren Nederland richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
3.      Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4.      Onder ‘koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Houten Deuren Nederland in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Houten Deuren Nederland gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Houten Deuren Nederland een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden besteld en/of geleverd.
5.      Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
 Artikel 2 – Aanbod en prijzen
1.      Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Houten Deuren Nederland niet.
2.      Indien prijzen op de website vermeld zijn dan zijn deze prijzen inclusief btw maar zonder eventuele kosten voor transport, montage en afstelling.
3.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
4.      Houten Deuren Nederland kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.
 
 Artikel 3 – Koopovereenkomst
1.      Via de site van Houten Deuren Nederland kunnen offertes aangevraagd en naar aanleiding daarvan artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen Houten Deuren Nederland en de koper komt tot stand – en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing – op het moment van aanvaarding door de koper van de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.      Indien de koper het aanbod – de offerte of opdrachtbevestiging – heeft ondertekend en retour gestuurd heeft naar Houten Deuren Nederland, bevestigt Houten Deuren Nederland langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van het sturen van de aanbetalingsfactuur. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3.      Koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen, de zgn. ‘afkoelingsperiode’. Vooraf dient Houten Deuren Nederland door de koper over deze retourmelding geïnformeerd te worden. De koper dient het product op zijn kosten aan Houten Deuren Nederland te retourneren. Het geretourneerde product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Het product moet voorzien zijn van de originele verpakking welke ongeopend is. Houten Deuren Nederland behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de verpakking reeds geopend is, het product reeds gebruikt of door het toedoen van de koper is beschadigd. Houten Deuren Nederland zal binnen 30 dagen nadat door koper een beroep is gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen het door koper betaalde aan deze restitueren.
 De hierboven genoemde ‘afkoelingsperiode’ is niet van toepassing voor aankopen die speciaal op maat of in kleur voor de koper worden gemaakt en bij zakelijke aankopen.
4.      Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Houten Deuren Nederland en nadat de aanbetaling door de koper geheel voldaan en op de rekening van Houten Deuren Nederland ontvangen is. Houten Deuren Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Houten Deuren Nederland dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
5.      Alle opgaven door Houten Deuren Nederland van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten en/of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Houten Deuren Nederland kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen kunnen voordoen. Houten Deuren Nederland is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.
 
 
 
 
Artikel 4 – Klachten en garantie
1.      De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en/of diensten te onderzoeken of Houten Deuren Nederland de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Houten Deuren Nederland terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt Houten Deuren Nederland geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.
2.      De garanties die door Houten Deuren Nederland worden gegeven met betrekking tot geleverde producten en diensten staan vermeld op de offerte.
3.      De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door Houten Deuren Nederland worden gerespecteerd.
4.      Houten Deuren Nederland zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.
 Artikel 5 - Levering en uitvoering
1.      Houten Deuren Nederland zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.      Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland.
3.      De verzendtarieven zijn gebaseerd op leveringen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waar een ander verzendtarief voor geldt.
4.      Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Houten Deuren Nederland kenbaar heeft gemaakt. De schade die Houten Deuren Nederland lijdt ten gevolge van een foutief opgegeven adres, komt volledig voor rekening en risico van de koper.
5.      De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Houten Deuren Nederland zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Houten Deuren Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
6.      In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Houten Deuren Nederland het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.      Indien Houten Deuren Nederland door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel Houten Deuren Nederland als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
 Artikel 6 - Betaling
1.      De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
2.      Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Houten Deuren Nederland verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding aan Houten Deuren Nederland van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Houten Deuren Nederland is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 10% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.
3.      Bij een niet tijdige betaling door koper is Houten Deuren Nederland van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van de door koper bestelde producten.
4.      Het eigendom van door Houten Deuren Nederland eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan Houten Deuren Nederland is verschuldigd, aan Houten Deuren Nederland heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde producten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.
 Artikel 7 – Privacy
1.      Houten Deuren Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig kunnen afhandelen van de bestelling.
2.      Persoonsgegevens zullen door Houten Deuren Nederland niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Houten Deuren Nederland , behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
3.      Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd voor zover dit voor Houten Deuren Nederland geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
4.      Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van procesgerelateerde e-mails zoals een orderbevestiging, levertijdbericht en verzendbericht. Daarnaast kan Houten Deuren Nederland het e-mailadres gebruiken voor aanbiedingen van gelijksoortige producten. De klant heeft bij elke aanbieding de mogelijkheid om zich voor de aanbiedingsberichten uit te schrijven.
 
 
 
 Artikel 8: Diversen
1.      Houten Deuren Nederland neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover Houten Deuren Nederland geen controle heeft. Aangezien Houten Deuren Nederland geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is Houten Deuren Nederland niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
2.      De woord- en beeldmerken alsmede foto’s, logo’s en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Houten Deuren Nederland niet door derden gebruikt worden.
3.      Een eventuele aansprakelijkheid van Houten Deuren Nederland jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan Houten Deuren Nederland uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. Houten Deuren Nederland is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.
 Artikel 9: Geschillenregeling
1.      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.      Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 | Meer

ORIGINELE DUITSE TOPKWALITEIT, 68 MM DIK DARK RED MERANTI HARDHOUT MET 6 JAAR GARANTIE

 

* = prijzen zijn inclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel beginnen